از شنبه تا پنجشنبه
از ساعت ۸ صبح الی ۱۲
از ساعت ۱۶ الی ۲۱
به جز روزهای تعطیل